Standpunten

Afdeling

‘Voor een sociaal en groen Noordenveld’

Verkiezingsprogramma GroenLinks Noordenveld

In dit programma kunt u lezen wat voor ons de belangrijkste onderwerpen zijn voor de
bestuursperiode 2014 – 2018. De ervaring leert dat een uitgebreid programma niet of nauwelijks
wordt gelezen en ook moeilijk uit te voeren is in coalitieverband. Wij willen met dit programma
duidelijkheid geven aan de kiezer over de onderwerpen die wij belangrijk vinden de komende jaren.

Inleiding

Gemeente Noordenveld zal in de bestuursperiode 2014 – 2018 moeten bezuinigen. Onder andere als
gevolg van grootschalige grondaankopen uit het verleden. Maar ook door maatregelen van de
Rijksoverheid die op de gemeentes afkomen. In de komende jaren zal de landelijke overheid verder
bezuinigen op de gemeentes en meer taken decentraliseren (bijvoorbeeld: de AWBZ, de jeugdzorg
en de Participatiewet) met forse kortingen op de over te dragen budgetten. Bovendien heeft
gemeente Noordenveld zelf te maken met een groeiende werkloosheid en afnemende bedrijvigheid,
wat de inkomsten doet dalen en de uitgaven juist laat stijgen.

Uitgangspunten

GroenLinks kiest altijd voor de mensen met een zwakkere positie in de samenleving en voor de
bescherming van het (kwetsbare) milieu. Door als uitgangspunt te nemen: bezuinigingen mogen niet
ten koste gaan van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hier na: ‘Wmo’), investeren in
duurzaamheid loont altijd en de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Juist nu is het
belangrijk om de sociale cohesie in de samenleving te versterken, door de solidariteit te vergroten en
door het stimuleren en ondersteunen van zelfwerkzaamheid vanuit de bevolking.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wmo-gelden moeten aangewend worden voor aanspraken op de Wmo. Bij bezuinigingsrondes is
de Wmo de allerlaatste post waar op gekort mag worden. Op deze wijze is er mee omgegaan in de
bestuursperiode 2010 – 2014 en dit willen we handhaven.

Minimabeleid

Het huidige minimabeleid voldoet aan onze normen omdat het voorziet in de meest dringende
behoeften van betreffende burgers. Dit minimabeleid blijft dan ook uitgangspunt voor ons.

Duurzaam Noordenveld

Wij willen duurzaamheid tot in de haarvaten van Noordenveld doorvoeren. Dit moet ook leiden tot
een klimaatneutrale gemeente in 2040. Daarom drie invalshoeken ten aanzien van dit punt:
I. Verduurzamen in de eigen bedrijfsvoering (gemeentelijke organisatie). Voorbeelden:
groene stroom, zonnepanelen, duurzame inkoop, vergroening van het wagenpark,
vergroening van het groenbeheer en onderhoud van de infrastructuur en sterke
toename gebruik ledlampen voor straatverlichting.
II. Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van burgers en bedrijven bij het verduurzamen
van hun huishoudens en vergroenen van hun leefomgeving.
III. In het samenwerkingsverband van de Regiovisie (samenwerking tussen aantal
gemeentes en provincie Groningen en Drenthe) inzetten op: hoogwaardig openbaar
vervoer en betere fietspaden.

Samenleving

In Noordenveld zijn veel buurtverenigingen, sportverenigingen en belangengroepen actief. Zij
leveren alle een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie, aan mogelijkheden voor de jeugd en ook
voor senioren, aan de culturele rijkdom en aan sportactiviteiten in Noordenveld. Wij willen dat dit
ondersteund wordt vanuit de gemeentelijke organisatie. Door zoveel mogelijk maatwerk te bieden
met menskracht, middelen of geschikte ruimte. Een voorbeeld hiervan is accommodaties opknappen
en verduurzamen voordat ze worden overgedragen.

Wonen en (ver)bouwen

De megalomane woningenbouwplannen (uit de Regiovisie en het intergemeentelijk structuurplan)
hebben wij altijd verworpen: de kracht van Noordenveld schuilt onder andere in een balans tussen
rust, ruimte, groen, wonen en werken en het hebben van goede voorzieningen. En dus beperkt extra
woningen bouwen. Groen Links ziet nog wel mogelijkheden voor nieuwbouw. Hierbij gaan we uit van
bouwen binnen de bebouwde kom van onze dorpen en gehuchten, het uitvoeren van ontwikkelde
maar nog niet uitgevoerde plannen en het maximaal stimuleren van woningbouwcorporaties,
ontwikkelaars en particulieren om energieneutraal te bouwen.
Verder willen we gaan experimenteren met welstandsvrij bouwen op locaties waar dit past en willen
we streven naar minder regels en snellere procedures bij het bouwen en verbouwen van
woningen/bedrijfspanden.

Afval? Dat bestaat niet!

Wij willen verder met afvalscheiding aan de bron. Dit levert grote milieuwinst op en het leidt tot
lagere kosten voor de belastingbetaler. Leek is een voorbeeld van een gemeente waar afval scheiden
tot milieuwinst met minder kosten leidt. Voor ons is het motto ‘Afval is grondstof’ dan ook leidend.
Ondernemen en ondernemers in Noordenveld
Om Noordenveld leefbaar te houden, is ook een sterke middenstand nodig is. Daarom moet gekeken
worden naar waar de gemeente met meedenken, faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid het
MKB kan versterken. Dit geldt zowel voor bedrijven die zich in Noordenveld willen vestigen als voor
bedrijven die al gevestigd zijn in Noordenveld. Innovatieve bedrijven die zich bezighouden met
duurzaamheid zijn extra welkom. Wij zijn tenslotte van mening dat het, omwille van de leefbaarheid
van de dorpen, vaak beter is bij de plaatselijke middenstand te winkelen dan op het internet.

Tot slot

Wij hopen dat u zich kunt vinden in ons programma en daarom ons uw stem zult geven. Een sterke
GroenLinks-fractie zal zorgen voor een socialer en groener Noordenveld, waar het nu en in de
toekomst goed leven, spelen, wonen, werken en ondernemen