Wijzigingsvoorstellen van GroenLinks op het bestuursakkoord "Nei Naoberschap"

Onderstaand tref je de wijzigingsvoorstellen aan van GroenLinks op het bestuursakkoord 'Nei Naoberschap'. Deze wijzigingsvoorstellen zijn besproken op 14 mei (eerste termijn) en 28 mei (tweede termijn) in de raadscommissie. Op de site van de gemeente Noordenveld is het oorspronkelijke bestuursakkoord te raadplegen waarop onderstaande wijzigingsvoorstellen zijn ingediend.

Onderstaand eerst de voorgestelde wijzigingen (programma 2 t/m 13) en vervolgens de (deels) overgenomen voorstellen. de overige voorstellen zijn niet overgenomen door de coalitie. Voor wat betreft 9.2 heb ik nog een uitvoeige discussie gevoerd met Anne Doornbos(P. vd A) omdat hij namens de coalitie in het bestuursakkoord op wil nemen dat "verdringing zoveel mogelijk voorkomen moet worden". Ik heb hem toen verwezen naar art. 9 lid 1 van de Participatiewet waarin staat dat verdringing niet is toegestaan! En hier ga ik scherp op blijven.

 Programma 2 Veiligheid
 2.3. Het alcohol- en drugsgebruik . Er moet minimaal ruimte zijn voor 1 coffeeshop om vermenging van legale softdrugs met illegale drugs te voorkomen en om overlast tegen te gaan.

Nieuw voorstel: sluitingstijd afschaffen in horeca-gelegenheden om geweld en overlast te voorkomen.

 Programma 4 Economische ontwikkeling
 4.2 Wijzigingsvoorstel: "Er wordt een visie ontwikkeld op het bedrijventerrein Haarveld. In deze visie zijn de kernwaarden leefbaar, groen en duurzaam leidend".
 4..3 Voorstel: we stellen voor dit punt te laten gelden voor alle leegstaande gebouwen, dus niet alleen voor agrarische.

 4.8 Wijzigingsvoorstel: "Ondernemers kunnen zelf bepalen of zij het aantal koopzondagen willen uitbreiden."Gezien de ontwikkeling in de maatschappij
 en het veranderende gedrag van de mensen en de wens om ondernemerschap overeind te houden, vinden we dat ondernemers zelf hun openingstijden kunnen bepalen.

 Programma 9 werk en inkomen
 9.2 Van mensen die een uitkering krijgen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt mag een inzet ten behoeve van de samenleving worden verwacht. Daarbij zijn maatwerk en zorgvuldigheid vanzelfsprekend.
 Wijzigingsvoorstel: laatste zin aanvullen met "en wordt rekening gehouden
 met talenten. Er mag geen sprake zijn van verdringing op de arbeidsmarkt ten koste van reguliere banen."

 Programma 10 zorg en welzijn
 10.4 Wijzigingsvoorstel: "De zorgvraag is leidend voor de taakuitvoering bij de taakoverdracht van Rijk en provincie. Waar nodig betekent dit dat er bijgestuurd moet worden in de begroting."

 Programma 11 milieu en duurzaamheid
 11.5 Wijzigingsvoorstel: "Het openbaar groen wordt natuur-, mens- en diervriendelijk beheerd. Overlast voor en door agrarische bedrijven, mens en vee wordt daarbij voorkomen."
 11.7 Wijzigingsvoorstel: "Er wordt een nieuw afvalstoffenbeleidsplan opgesteld. Hierbij zijn de kernwaarden groen, duurzaam en leidend evenals
 'afval is grondstof' en wordt op voorhand geen optie uitgesloten. Het plan wordt in samenspraak met de inwoners ontwikkeld".

 Programma 12 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 12.5 Wijzigingsvoorstel: De zin "als eerste komt de Beukenhoflocatie in aanmerking" vervangen door "Gekeken wordt welke locatie hiervoor het meest passend is en het snelst beschikbaar is".

 Programma 13 financiën en bedrijfsvoering
 13.2 De OZB wordt in principe niet meer dan trendmatig verhoogd.
 Wijzigingsvoorstel: Deze zin aanvullen met "tenzij verplichtingen ten behoeve van de decentralisaties ons dwingen tot het maken van keuzes om de begroting sluitend te krijgen".

 De wijzigingen die na bespreking volledig zijn overgenomen door de coalitie zijn:
 Punt 12.5

 De wijzigingen die voor een deel zijn overgenomen/toegezegd (nieuwe tekst):
 Onder 2: Voor wat betreft het afschaffen van de sluitingstijd in horeca-gelegenheden gaat men de komende tijd kijken in hoeverre zich de problematiek rond overlast zich ontwikkelt.

 Punt 11.7 Er wordt een nieuw afvalstoffenbeleidsplan opgesteld. Hierbij zijn de kernwaarden groen, duurzaam en leidend evenals 'afval is grondstof'. Het plan wordt in samenspraak met de inwoners ontwikkeld".

Tineke Veldhuis