Voorjaarsnota 2014

Op 26 juni staat de behandeling van de voorjaarsnota op de agenda. De eerste termijn is, zoals gebruikelijk, ruim voor de vergadering ingediend zodat B & W en de andere partijen hiervan kennis kunnen nemen. Hieronder de tekst van onze eerste bijdrage.

Onzekerheden, ombuigingen en heroverwegingen.

Deze woorden typeren wat ons betreft de voorjaarsnota 2014.

Een hele kunst om hierop te sturen op de korte en lange termijn.

Zeker omdat al wordt voorzien dat we afstevenen op een tekort van € 2,3 miljoen in 2017. Dit vergt een enorme inzet van ambtenaren en bestuur waarbij naar inventieve en creatieve oplossingen gezocht zal moeten worden.

Verschuilen achter onzekerheden helpt niet, scenario's bedenken en uitvoeren wel! U zult dus moeten kiezen.

Wij vinden dat het tijd is voor de strategische heroverweging zoals dit door u is beschreven en dat hieraan naast tijd ook prioriteit gegeven moet worden. We zijn benieuwd naar de acties en het tijdpad dat u hiervoor in gedachten heeft. En ook hoe deze acties worden ingebed in het meerjarenperspectief.

Na de beantwoording van de technische vragen, waarvoor dank, resten ons nog een aantal opmerkingen en vragen: Op blz. 27 spreekt u over over een mogelijke ozb verhoging om de ombuigingen te kunnen realiseren, terwijl u in de interne kaders aangeeft vast te willen houden aan het zojuist vastgestelde bestuursakkoord waarin staat dat de ozb in principe niet meer dan trendmatig wordt verhoogd (blz. 24 en 18). Onze vraag is dan ook: Waar houdt u aan vast? En welke (evt. andere) alternatieven stelt u voor? GroenLinks heeft voorgesteld, in de gevraagde reactie op het bestuursakkoord, om de ozb te verhogen wanneer de aan ons toebedeelde zorgtaken in het geding komen. U geeft ook aan in het bestuursakkoord dat de zwaksten in de samenleving worden ontzien, dit sluit aan bij ons standpunt en we pleiten ervoor daar wel aan vast te houden.

Het is goed om te lezen dat de bezuinigingen 2014 nagenoeg zijn gerealiseerd.

We vragen ons af in hoeverre de voorgestelde bezuinigingen 2015 (blz. 26) realistisch zijn. Er zijn twee posten die ons opvallen: Het organiseren van het beheer openbare ruimte/gebouwen (250.000) lijkt in tegenspraak met het novatec verhaal op blz 10. Kunt u uitleggen hoe zich dit tot elkaar verhoudt? En welke financiële en personele consequenties er zijn wanneer de novatec medewerkers in dienst komen bij de gemeente? Ook van de voorgestelde efficiencyslag bedrijfsvoering (210.000) vragen we ons af in hoeverre dit realistisch is. Er is nog geen onderbouwing. Kunt u hier meer duidelijkheid over geven?

Er is een IT uitvoeringsplan opgesteld. Naar de mening vd accountant, biedt het een goede basis om de IT omgeving verder te professionaliseren. Er moet nog wel nadere
besluitvorming plaatsvinden. "De resultaten van het uitvoeringsplan leggen we via deze voorjaarsnota aan u voor". Echter ze staan niet in de voorjaarsnota beschreven. Wat zijn de resultaten? En wanneer vindt de nadere besluitvorming plaats? Hoe zijn de vier punten (blz. 10) waarover door de accountant is gerapporteerd, geprioriteerd en opgenomen in de meerjarenbegroting?

Heeft het 2e fase begrotingsonderzoek al plaatsgevonden? Zo ja, wat waren de bevindingen van de toezichthouder? Zo nee, wanneer worden wij als raad hierbij betrokken?

Tot slot willen we graag nog de aandacht vestigen op de kernwaarden duurzaam, groen en leefbaar die de gemeente Noordenveld onderschrijft. We gaan ervan uit dat in deze verandering van tijdperken het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan, het verduurzamen in de eigen bedrijfsvoering, het stimuleren en faciliteren van inwoners en bedrijven bij het verduurzamen en vergroenen van hun leefomgeving, het inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer en betere fietspaden leidt tot een klimaatneutrale en gezonde gemeente in 2040.

We zouden graag zien dat in de begroting 2015 deze kernwaarden zichtbaar tot uitdrukking komen.

Namens GroenLinks, Tineke Veldhuis en Otto Huisman 14 juni 2014