Noordenveld gaat de uitdaging aan!

Met deze titel wil GroenLinks benadrukken dat Noordenveld lef en daadkracht toont wanneer een aantal initiatieven uit de bestuursovereenkomst daadwerkelijk omgezet wordt in concrete acties vanuit de “Nei Naoberschap”-gedachte. GroenLinks heeft getracht de begroting vanuit deze gedachte te benaderen en doet een voorzet.

Buurtrecht (“Right to challenge”)

GroenLinks is begaan met mensen, maar wil niet uitmaken wat goed voor de mens is, daarom willen we buurt- en dorpsinitiatieven de ruimte geven. Als een buurt of dorp denkt een taak beter te kunnen uitvoeren dan de gemeente, krijgt ze de mogelijkheid de gemeente uit te dagen met een eigen plan om zelf die taak ter hand te nemen en hiervoor budget te krijgen van de gemeente. Dit initiatief, genoemd “Right to Challenge”, is afkomstig uit Engeland en is inmiddels in Nederland door GroenLinks samen met de PvdA in de wet (WMO 2015) verankerd. Dit buurtrecht past in de visie van ‘Nei Naoberschap’ en wij pleiten ervoor om dit buurtrecht ook in het beleid van Noordenveld op te nemen.

Bovendien sluit dit aan bij het initiatief “Noordenveld gaat de uitdaging aan” waar het college zich als eerste gemeente van Drenthe inmiddels enthousiast voor heeft getoond: De gemeente faciliteert en de samenleving en het bedrijfsleven vullen in.

Minder geld betekent voor het gemeentebestuur “loslaten en opnieuw vastpakken”. Vertrouwen hebben in de initiatieven van je inwoners is hierbij cruciaal. GroenLinks denkt dat er vooral in een krimpgemeente, zoals Noordenveld, mogelijkheden zijn om door de eigen zeggenschap van buurten een prettiger leefomgeving te creëren waarbij de sociale cohesie wordt versterkt.

Een sluitende meerjarenbegroting is een behoorlijke opgave en tegelijkertijd een vorm van puzzelen...... Tot 28 oktober j.l. werd er een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd, waarvoor onze complimenten. De nagekomen brief van het college van 28 oktober laat zien dat wijzigingen in ontwikkelingen op het laatste moment een geheel ander beeld kunnen geven. Over Novatec was bekend dat hierover pas op 20 oktober meer duidelijkheid zou zijn. Echter, over de rijksbijdrage WSW en het sociaal deelfonds waren we graag op een eerder tijdstip op de hoogte gesteld. Graag vernemen wij van het college waarom dit niet is gebeurd? Het voorstel van het college om het Participatiebudget 2018 in te zetten voor het ontstane tekort in 2018 begrijpen we, maar vinden we nu wat kort door de bocht. Voordat we hiermee instemmen willen we graag weten waar het overige geld wordt ingezet dat was opgenomen in het sociaal deelfonds. En wat dit betekent voor onze inwoners?

Hierbij is de visie van GroenLinks helder: De middelen die voor de drie decentralisaties vanuit het Rijk overgeheveld zijn naar de gemeente, moeten ook voor het sociale domein ingezet worden. We verwachten daarnaast dat bij de gunningen van de aanbestedingen in de zorg, niet alleen naar de goedkoopste inschrijver wordt gekeken maar dat er vooral aandacht is voor de kwaliteit van zorg.

De gegevens van de meicirculaire zijn opgenomen in de gepresenteerde begroting en we missen de gegevens van de septembercirculaire, graag horen we of en wat de verschillen zijn, vertaald in financiële gevolgen.

Een aantal, wat GroenLinks betreft, opvallende zaken uit de begroting willen we aanstippen:

De wegenlegger: Er wordt een bedrag van € 100.000 gevraagd voor het maken van een wegenlegger. In de tekst (blz. 103) lezen we dat er nog een inventarisatie en kostenraming gemaakt moet worden. We willen graag weten waar dit geld aan besteed wordt en of er geen goedkopere alternatieven of andere werkwijzen zijn. Er is immers al veel informatie in huis. Dit was niet aangekondigd in de voorjaarsnota en we vragen ons dan ook af hoe urgent is dit?

Bijdrage in Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (blz 26 en 27). Heeft het college ook nagedacht over andere financieringsvormen? Er wordt een bedrag voor 2015 van € 50.000 gevraagd en voor 2016 nog eens € 50.000. Omdat hier samengewerkt wordt met andere bedrijven/partijen is het wellicht mogelijk om in deze samenwerking te komen tot andere financiële oplossingen?

In programma 12, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting missen we de punten die in de bestuursovereenkomst onder 12.4 en 12.6 staan genoemd:

- Een voorstel over het bouwen van starterswoningen in de kernen van de gemeente.
- De uitkomst van de afspraken met Actium over de ontwikkeling van de Brinkhofweide in Norg.

Graag duidelijkheid hierover.

We willen een paar subsidies belichten:

Stichting Welzijn in Noordenveld. In het heldere betoog van dhr. Van Veen tijdens het spreekrecht gaf hij duidelijk weer dat de stichting WIN al een aantal jaren achtereen wordt geconfronteerd met bezuinigingen waardoor op de formatie ingeleverd wordt. GroenLinks vindt dat WIN een belangrijke taak heeft in dit tijdperk van transities. Echter, door de veranderende rol van de samenleving en de overheid (de “Nei Naoberschap”-gedachte) denken wij dat ook een andere, meer faciliterende rol voor WIN passend is, waarbij de inwoners aan zet zijn. We hebben geen argumenten gehoord om de voorgestelde bezuiniging terug te draaien.

Museum Kinderwereld. GroenLinks heeft het masterplan 3.0 met belangstelling gelezen, we vinden het een mooi plan met vernieuwende, hedendaagse elementen. We vinden echter dat er voor de financiering van het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek geen gemeenschapsgeld beschikbaar moet worden gesteld. Als suggestie geven we mee om bijvoorbeeld de samenwerking te zoeken met de Hanzehogeschool. Voor de verdere ontwikkeling denken we dat hier samengewerkt kan worden met innoverende bedrijven (bijv. sensor-technologie) in onze gemeente.

Op blz. 134 wordt benoemd dat er bij het gemeentelijke subsidiebeleid zal worden gekeken welke prestaties er worden geleverd voor de beschikbaar gestelde bedragen. Ook hier is het anders denken misschien te overwegen: Laat subsidie aanvragers een plan indienen en bepaal vooraf of het subsidierijp is waarbij de uitgangspunten van het “Nei Naoberschap” gelden.

Naar aanleiding van de bestuursovereenkomst willen we graag weten hoe het staat met:

(2.4) de aanpak van drugsgebruik onder jongeren. GroenLinks zou graag zien dat hierover in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid concrete acties worden benoemd, gericht op preventie en overlastbeperking. Wordt dit meegenomen?

(4.8) de zondagse winkelsluiting. Er zijn steeds meer gemeenten rondom Noordenveld die de zondagsluiting afschaffen. GroenLinks wil het college aansporen om in overleg te gaan met de zakenkring. We zijn van mening dat wanneer we ons huidig beleid handhaven en denken wat goed is voor onze bedrijven, dit ten koste gaat van onze middenstand.

(5.4) de gemeente nodigt jongeren actief uit om mee te denken over de manier waarop de uitvoering van de jeugdzorg in onze gemeente wordt georganiseerd. Is hier inmiddels een aanzet toe gedaan?
Tot slot:

GroenLinks wil actief op weg naar een klimaatneutrale gemeente in 2040 omdat dit milieuvriendelijk is, een besparing oplevert en gezond is.

Daarom wil GroenLinks dat:

- de besparingen die ontstaan uit het energiezuinig doorvoeren van de openbare verlichting, gestort worden in een duurzaamheidsfonds. We willen dat dit fonds aangewend wordt voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid en gebruikt wordt voor het ondersteunen van inwoners en bedrijven bij het verduurzamen van hun huishoudens en het vergroenen van hun leefomgeving.

- De initiatieven die de afgelopen vier jaar uitgevoerd zijn op het gebeid van milieu, voortgezet en uitgebreid worden in de duurzaamheidsnota.

Namens de fractie van GroenLinks,
Tineke Veldhuis, fractievoorzitter

27 oktober 2014.