Gemeenten Noordenveld nog nooit zo groen?...............

In de hele bestaansperiode van de gemeente Noordenveld heeft GroenLinks in de oppositie gezeten. Onze Otto Huisman weet er alles van….. Liefst 18 jaar heeft hij “oppositioneel” in de Raad (eerst van Roden en later van Noordenveld) geopereerd. Vanaf 2010 zitten we verrassend in de coalitie, en zijn we medeverantwoordelijk voor het Bestuursprogramma “Samen de schouders er onder”. Daarin voor ons als GroenLinks belangrijke speerpunten op sociaal terrein (bijvoorbeeld het uitgangspunt pas in laatste instantie te bezuinigen in het sociale domein) en t.a.v. duurzaamheid en milieu.

Het duurzaamheidsbeleid is bij onze GroenLinks wethouder in goede handen. We kunnen zonder aarzelen zeggen dat het gemeentelijk beleid nog nooit zo “groen” is geweest. Zeker een grote verdienste van onze Otto. Anderzijds kan je ook zeggen, dat er in het verleden te weinig aandacht voor is geweest bij colleges van B&W. Momenteel wordt hard gewerkt aan een Nota Duurzaamheid. November vorig jaar heeft een Bomenbeleidsplan het licht gezien, dat een hoger beschermingsniveau gaat bieden van de vele (ongeveer 50.000!!.....) bomen in onze groene gemeente. December 2012 heeft het college een ambitieus plan gelanceerd voor het plaatsen van zonnepanelen op vele gemeentelijke gebouwen. Jarenlang hebben wij hiervoor gepleit. Het stemt tevreden, dat in deze tijd van vergaande bezuinigingen, hier toch (eindelijk) geld voor is vrijgemaakt.

Nu de opgeblazen, megalomane woningbouwplannen in het kader van de Regiovisie zijn afgeblazen, zijn ook de bedreigingen voor natuur en landschap van de baan. Als GroenLinks stemden wij in 2009 al tegen het voorliggende IGS Leek-Roden (naast CU en VVD). En ook al heeft de nasleep van het al te actieve grondbeleid van de gemeente vervelende financiële consequenties ( sinds 2006 hebben wij bij voortduring gewezen op het gevaar, dat deze tot een molensteen om de hals van de gemeente kon gaan worden ), we zijn blij met het (wel veel te late) terugdraaien van deze plannen.

Een belangrijk agendapunt voor onze coalitie is het bevorderen van burgerparticipatie, Om dit te bevorderen is in maart 2012 de nota “Communicatie en Participatie” aangenomen. In februari hebben wij een motie “Gewortelde asielkinderen” (in het kader van de landelijke GroenLinks aktie Kinderpardon) ingediend en bijna raadsbreed aangenomen gekregen.Bij het extreemrechtse en kille kabinet Rutte 1 werd deze roep om een meer menselijk en sociaal beleid t.a.v. jonge asielzoekers, niet gehoord. Maar het huidige kabinet heeft dit wel positief opgepakt.

De economische recessie en bezuinigingen op allerlei terreinen werken natuurlijk ook door in het huishoudboekje van de gemeente.Forse kortingen op het Gemeentefonds door de landelijke overheid. Met grote moeite is er de afgelopen jaren nog een min of meer sluitende begroting gepresenteerd. Maar zeker voor dit net begonnen jaar komen er ombuigingen en bezuinigingen, die echt pijn doen. Er wordt zelfs kritisch gekeken naar bedragen van 2.000 euro, terwijl dat in het verleden als een pinda (peanut} werd afgedaan.

Op financieel terrein dus genoeg zorgen.Maar de intentie om een sociale gemeente te blijven, houdt deze coalitie consequent boven water. En voor ons als GroenLinks-fractie blijft de uitdaging om te werken aan een groene en sociale gemeente Noordenveld alleen maar extra groot.

 

Jan Klinkenberg

(fractievoorzitter)